پتروشیمی پردیس

۲۰۱۷۲۵۴۹۵۰۴۲logo_03

پتروشیمی پردیس

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است