پتروشیمی خراسان

۲۲۲۲

 

پتروشیمی تبریز

مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی تبریز ضمن نظارت بر روند اجراء پروژه ها، توسط متخصصین خود اقدام به ارائۀ مشاوره های فنی می نماید

– خط C

– واحد پنتان و HIPS2