پتروکیمیای ابن سینا

New-Logo

پتروشیمی اروند

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳- مشاوره و نظارت