گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز