خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .