موفقیتی دیگر برای شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران

نقشه پروژه های شرکت

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران با برنده شدن در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی نیروگاه طوس به موفقیتی دیگر دست یافت و برای اولین بار در طول 27 سال گذشته، به صورت همزمان 26 پروژه فعال را در دستور کار خود دارد.

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه تاپیکو و شستا، برای اولین بار در طول سالهای فعالیتش با برنده شدن در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی نیروگاه طوس توانست به رکورد 26 پروژه فعال همزمان دست پیدا کند.

نکته قابل توجه این است که شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران طی دو سال گذشته تمرکز خود را بر ورود به بازارهای جدید معطوف کرده است و ورود به حوزه نیروگاهی نیز از اهداف اصلی شرکت بود که محقق شده است.