سالروز شهادت معلم شهید مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات آغاز می گردید و کتاب تکوین گشوده می شد ، نخستین کلمه ای که با قلم تقدیر بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه زیبای استاد بود و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت.
روز معلم بر تمامی اساتید زندگی بخش، معلمان دلسوز و فداکار مبارک باد.