روز کارگر مبارک باد

تبریک روز کارگر

یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر بر همه عزیزان و زحمت‌کشان عرصه جهاد اقتصادی کشور مبارک باد.

تلاشهای کارگران نیروی محرکه به گردش در آمدن چرخهای تولید و اقتصاد کشور است. رسول گرامى اسلام دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:

“این دستى است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند

این دستى است که خدا و رسولش آن را دوست مى دارد

کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد”