۵ اسفندماه، « روز مهندس » مبارک باد

۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» بر شما مهندس عزیز مبارک باد

روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران روز مهندس را به همه همکاران و مهندسان عزیز تبریک میگوید. برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت.

روز مهندس به یاد همه مهندسینی است که سختی‌ها و مشقت‌های رسیدن به این جایگاه را لمس کرده اند
مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت است
فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند
تنها یک مهندس است که به همه چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند
در نگاه یک مهندس هیچ چیز نمی‌تواند خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد
یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می‌بیند

۵ اسفندماه، « روز مهندس» بر شما مهندس عزیز مبارک باد.