آگهی استفاده ازحق تقدم افزایش سرمایه منتشر شد

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو در مسیر توسعه خود اقدام به افزایش 6 برابری سرمایه خود کرده است. در همین راستا هیات مدیره این شرکت در روز دوشنبه ششم بهمن ماه سال 99 آگهی استفاده ازحق تقدم افزایش سرمایه را منتشر کردند.

متن آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به این شرح است:

شرکت نگهداشت کاران(سهامی خاص)

بشماره ثبت 111047 و شناسه ملی 10101547713

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت نگهداشت کاران(سهامی خاص) می رساندکه باعنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1399 ، شرکت درنظردارد سرمایه خود را ازمبلغ  سی ودومیلیاردوچهارصد ( 32،400) میلیون ريال به دویست میلیاردوهشتصدوهشتاد(200،880) میلیون ريال ازطریق انتشارسهام جدیدافزایش دهد .

مبلغ افزایش سرمایه:

یکصدوشصت وهشت میلیاردو چهارصدوهشتاد(168،480) میلیون ريال(تعداد16،848،000سهم ده هزارريالی) ، میزان افزایش سرمایه هرسهامدار پنج و دو دهم(2/5) برابرسهام موجود می باشد .

محل افزایش سرمایه :

  1. سودانباشته : 3،638،246،484 ريال
  2. اندوخته احتیاطی : 2،000،000،000 ريال
  3. مطالبات سهامداران :   86،170،259،874ريال
  4. آورده نقدی سهامداران : 76،671،493،642ریال

لذا دراجرای مواد 166و 169 قانون تجارت ازکلیه سهامداران تقاضامی شود ظرف مهلت 60 روز ازتاریخ نشر این آکهی نسبت به اعلام موافقت خود درخصوص انتقال مطالبات به افزایش سرمایه و واریز آورده نقدی بر اساس فرم پذیره نویسی افزایش سرمایه  اقدام نمایند .

شایان ذکراست پس از انقضای مهلت مقرر، هیأت مدیره شرکت مجازخواهدبود نسبت به واگذاری حق تقدم های استفاده نشده توسط سهامداران ، به غیر اقدام نماید .

آدرس دفتر امور سهام  شرکت : تهران پل کریمخان خیابان سنایی کوچه سوم پلاک 1

شماره حساب شرکت جهت واریزآورده نقدی : حساب شماره  170803957 بانک تجارت  شعبه سپهبد قرنی کد209

   هیأت مدیره شرکت نگهداشت کاران