کارگاه دو روزه «اصول سرپرستی» برگزار شد

کارگاه دو روزه «اصول سرپرستی» با محوریت سیستم‌های مدیریتی، مشتری‌مداری و سرممیزی در شرکت پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد.

شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران، کارگاه دو روزه «اصول سرپرستی» با محوریت سیستم‌های مدیریتی، مشتری‌مداری و سرممیزی را در شرکت پتروشیمی فن‌آوران برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی “نگهداشت‌کاران”، سه‌شنبه و چهارشنبه، دهم و یازدهم تیرماه سال جاری، دوره اصول سرپرستی، در راستای تاکید بر نقش مدیران و سرپرستان در تحقق اهداف تجاری و سازمانی توسط مهندس امید هادی، کارشناس صنایع تحلیل سیستم‌ها، در شرکت پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد.


در این دوره تخصصی، به «شرح وظایف تخصصی و اصلی سرپرستان و مدیران»، «تعریف سطوح سرپرستی و کسب مهارت»، «شناخت مسئولیت و نحوه واگذاری اختیارات»، «ارتباط موثر» و همچنین «نحوه صحیح مدیریت زمان» به طور مبسوط پرداخته شد.

بر اساس این گزارش، «نقش آموزش مستمر»، «ایجاد تیم کاری و تقسیم وظایف»، «نظارت و کنترل»، «چگونگی مدیریت بر مبنای اهداف وکسب نتیجه» و «ارزیابی عملکرد نیروی انسانی» از دیگر سرفصل‌های ارائه شده در این کارگاه بوده است.


شرکت “نگهداشت‌کاران” با توجه به این موضوع که نحوه مدیریت در سازمان تا چه اندازه می‌تواند در بازدهی و افزایش کارایی سیستم، بهره‌وری صحیح از اعضا و نیروهای سازمان، روابط حرفه‌ای بین افراد درون مجموعه موثر باشد دوره‌های مدیریتی خود را با محور مشتری‌مداری، آشنایی با الزامات سیستم‌های مدیریتی تخصصی و دوره‌های سرممیزی برگزار کرده است.