اطلاعیه نقل و انتقال سهام شرکت

اطلاعیه سهام
اطلاعیه سهام

در جلسه مجمع فوق العاده شرکت نگهداشت کاران ماده نهم اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده و یا نمایندگان قانونی آنها باید در شرکت حاضر شده، نقل و انتقال را گواهی نمایند.
نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار صاقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهم به نام او در دفاتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. نقل و انتقال سهام با موافقت هیات مدیره شرکت صورت می‌پذیرد.