عملکرد شش ماهه نخست سال ۹۸ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی