جزئیات اورهال پتروشیمی مهر توسط شرکت نگهداشت کاران سال ۹۸