هیأت مدیره شرکت نگهداشت کاران(سهامی خاص) از سه عضو تشکیل شده است که این اعضا توسط سهامداران معرفی می شوند. افراد معرفی شده، نماینده سهامداران در شرکت می باشند. مشخصات سهامداران در جدول زیر ارائه شده است.

ترکیب سهامداران
ردیفسهامدارانتعداد سهامدرصد سهام
1شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس2.253.00669.537
2شرکت شیمی بافت1.8000.056
3شرکت تکین کوی1.8000.056
4 سهامداران حقیقی985.79430.351
جمع کل3.240.000100