انجام اورهال و تعمیرات اساسی واحد متانول شرکت پتروشیمی فن آوران در سال 97 توسط شرکت نگهداشت کاران